• Nederlands
    • Engels

Privacyverklaring

Klik hier voor de Privacyverklaring van LinQuake.

Ben je bij ons ingeschreven als freelancer? In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je dan het recht om de bij ons opgeslagen gegevens in te zien, te rectificeren, te corrigeren, te verwijderen of de gegevens in een herbruikbare vorm voor zo ver mogelijk aan je terug te leveren.¬†Er is voor dit recht een speciaal document beschikbaar, namelijk het ‘Formulier Rechten Betrokkenen’, dat je kunt aanvragen door een e-mail te sturen naar info@linquake.nl. Wij zullen je dan het formulier per e-mail doen toekomen.